NSKワーナー株式会社

自動車部品1(エンジン・駆動系)自動車

日程 インターンシップ・イベント名 内容 対象
23年03月06日~ 会社説明会【対面】 【実施内容】 会社概要の説明 技術紹介 工場見学 先輩社員の仕事紹介 座談会・質疑応答 ... 24卒対象
23年03月15日~ 会社説明会【対面】 【実施内容】 会社概要の説明 技術紹介 工場見学 先輩社員の仕事紹介 座談会・質疑応答 ... 24卒対象
23年04月10日~ 会社説明会【対面】 【実施内容】 会社概要の説明 技術紹介 工場見学 先輩社員の仕事紹介 座談会・質疑応答 ... 24卒対象